DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Vrh C

Vrh C

Štěňátka z vrhu C Jitřenka Moravia se narodila na základě smlouvy o postoupení práva chovu uzavřené dne 15. 3. 2019 mezi majitelem CHS Jitřenka Moravia a majitelem chovné feny Baira jitřenka Moravia. Kvalita štěňat a jejich potenciál zdravotní, výstavní i chovný,  byly deklarovány a garantovány pověstí a historií CHS Jitřenka Moravia a kvalitou a úspěšností jejích odchovů. Všechna štěňata byla inzerována (stránky CHS, inzertní servry) a zájemci  zamluvena pod CHS Jitřenka Moravia, na CHS byly složeny zálohy kupní ceny, štěňata  byla majitelem feny  prodána a předána jako vrh C Jitřenka Moravia. Přesto byla na základě projednání výboru Klubu pinčů ČR zaspána pod jinou CHS. 

TADY JE NÁŠ DOLOŽENÝ POHLED NA VĚC:

A) Dokumenty k přihlášení  vrhu, které měl klub k dispozici:

Kromě krycího listu klub měl k dispozici následující dokumenty chovatele:

A1) Přidělení zápisových čísel a přihlášku k zápisu štěňat ČMKU

A2) Zápis o kontrole vrhu

A3)Přihlášku k zápisu štěňat KPČR

A4)Krycí list - vystavený klubem chovateli, majiteli CHS Jitřenka Moravia, potvrzeno krytí pod CHS Jitřenka Moravia  dne 1. a 2. dubna  2019 majitelem krycího psa (podle čl. 14 Chovatelského řádu  FCI postoupení práva chovu musí být v každém případě provedeno písemně a to před předpokládaným krytím) vrátila pracovnice (zaměstnankyně ČMKU) plemenné knihy klubu zpět s pokynem, že na krycím listu je nutné doplnit podpis majitele feny, tedy p. Černého. Její požadavek na podpis majitele feny na krycím listu CHS Jitřenka Moravia  KPČR interpretoval jako PODNĚT ČMKU a jako stejný  požadavek výboru KPČR "zcela  jasně" v rozporu se Zápisním řádem ČMKU:              https://www.cmku.cz/cz/poradna - majitel (držitel) (Autor: Zuzana / vloženo 20.9.2019) Dobrý den, můj dotaz směřoval trošku jinam, konkrétně potřebuji vědět, jestli v případě zapůjčení feny k chovu stačí podpis držitele (chovatele) na krycím listu, nebo je nutné, aby krycí list podepsal i majitel zapůjčené feny. Ze Zápisního řádu ČMKU jednoznačně vyplývá, že pokud KL podepíše držitel feny,je KL platný. Klub problematiku upravuje shodně. Je tedy nutné, aby byl krycí list podepsán jak držitelem, tak majitelem feny - je požadavek, aby byl KL podepsán oběma oprávněný a pokud ano, z jakého předpisu to vyplývá. Děkuji za odpověď. Dobrý den, problém zcela jasně řeší Zápisní řád ČMKU v čl.VI, bod 6 - V případě zapůjčení feny podepisuje krycí list majitel nebo držitel feny v době krytí podle data uzavření smlouvy. Vladimíra Tichá 

Klub měl před jednáním výboru dne 25. 8. 2019 k dispozici všechny doklady nutné k zápisu vrhu štěňat do plemenné knihy jako vrh C Jitřenka Moravia.

DOKLADY V PRÍLOZE A)

 

 

B) Krycí list

B1) Klub garantem regulérnosti chovu a  správnosti a úplnosti všech dokladů. (čl. X., odst.3. ZŘ ČMKU), ale přihlášku k zápisu vrhu na svoji chovatelskou stanici může podat pouze chovatel. https://www.cmku.cz/cz/poradna - porušení chovatelských předpisů (Autor: Honza / vloženo 22.10.2019) Dobrý den, jsem majitel chovného psa, se kterým jsem nakryl chovnou fenu chovatele a vystavil mu potvrzení o krytí na KL. Nyní jsem se asi po půl roce dověděl, že chovatel nepodal přihlášku zápisu štěňat (narodila se 2), protože prý je stejně dobře prodal i bez PP. Je to již starší chovatel, jeho fena mohla mít naposledy štěňata a on už chovat nechce, takže postih podle chovatelských předpisů je mu lhostejný. Klub prý kromě postihu v tom nic dělat nemůže, přihlášku k zápisu štěňat podává chovatel. Je možné v tomto případě i bez chovatele zajistit, aby štěňatům byl PP vydán a mohu v tom nějak pomoci? Děkuji.                                                  Dobrý den, ne. Přihlásit vrh k zápisu a zažádat o PP může pouze chovatel. Vladimíra Tichá

B2) Originál krycího  listu je podle ZŘ ČMKU součástí přihlášky k zápisu vrhu                                                          (čl. VI., odst. 5 ZŘ ČMKU: " Řádně vyplněné a podepsané originály krycích listů jsou dokladem, který je součástí přihlášky k zápisu vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání jejich průkazů původu, čl. X., odst. 4. ZŘ ČMKU: Součástí přihlášky zápisu vrhu je originál krycího listu a v případě zahraničního krytí i kopie originálu průkazu původu krycího psa včetně dokladu o chovnosti).                                                                                                                     Součástí věci podle OZ je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí  (§ 505 OZ), nemůže být  samostatným předmětem občanskoprávních vztahů a  sdílí osud věci hlavní.  Součást věci není samostatnou věcí, nemůže ji vlastnit nikdo jiný, než ten, kdo je vlastníkem věci hlavní (stejně jako v případě stavby, která je součástí pozemku -§506 OZ, nebo v případě průkazu původu, který je součástí psa - čl.IX, odst.3 ZŘ ČMKU).  

B3) Věcí hlavní je přihláška kterou může, (ale nemusí) podat pouze chovatel. Její součástí jsou v ZŘ ČMKU vyjmenované doklady. O vydání formuláře KL chovatel klub žádá a nechává ho potvrdit majitelem krycího psa  z důvodu, aby mohl vrh k zápisu do plemenné knihy přihlásit a doložit povinnými součástmi přihlášky. Nikdo jiný než chovatel tedy nemůže být majitelem dokladů, které musí být součástí jeho přihlášky, aby vrh mohl být zapsán do plemenné knihy. Pokud chovatel vrh k zápisu nepřihlásí nebo  uvedené součásti k přihlášce nedoloží, poruší tím chovatelské předpisy, vrh nemůže být do plemenné knihy zapsán a štěňatům nemůže být vystaven PP.                      https://www.cmku.cz/cz/poradna - krycí listy (Autor: Jana Čechová / vloženo 22.3.2016)  Dobrý den, ráda bych se vrátila k mému předchozímu dotazu. Krycí listy jsou v našem klubu vydávány jen na jméno feny, to znamená, že kromě jména feny na krycím od hlavního poradce chovu není nic jiného uvedeno. Nový majitel už hlavnímu poradci oznámil, že fena bude krytá v jiné chovatelské stanici nového majitel. Krycí listy byl řádně vydané na chovné feny a řádně zaplacené. Proč by nemohly být krycí listy převoditelné mezi novými majiteli, když například březí fena je též převoditelná mezi chovateli? V žádném řádu není napsáno, že krycí listy jsou nepřevoditelné mezi novými majiteli chovných fen. Změnu majitele jsme samozřejmě v termínu nahlásily na ČKS i klubu.                                                                                                                                                                                             Dobrý den, o vystavení krycích listů žádá chovatel a krycí listy jsou vystavovány na feny, ale určitému chovateli. Je na klubu, aby rozhodl, jak bude v případě změny majitele feny postupovat a je jeho právem požadovat vystavení nových krycích listů nebo doplnění údajů. Pokud se týká březích fen, neuvádíte přesnou informaci. Zápisní řád ČMKU říká že: "V případě převodu vlastnictví březí feny musí předem klub souhlasit se zápisem vrhu ". Vladimíra Tichá

DALŠÍ V PŘÍLOZE B)

 

C) Důsledky

C1)  Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu mezi klubem a majitelem CHS Jitřenka Moravia byla uzavřena, na jejím základě bylo plněno (chovateli byl vydán KL, nakryta fena, vydán formulář k přidělení zápisových čísel ČMKU a přihlášky štěňat k zápisu...). Klub může v případě porušení předpisů chovatelem odmítnout poskytnout chovatelský servis nečlenovi. Důsledkem by bylo, že vrhu štěňat, kterého se problémy týkají, nebude klubem doporučen zápis do plemenné knihy ČMKU a nebude jim  vydán PPKlub není v žádném ( tedy ani v tomto) případě oprávněn odebrat chovateli potvrzený originál krycího listu a už vůbec není oprávněn poskytnout originál krycího listu bez souhlasu chovatele komukoli jinému.

C2)  V případě, že plemenná kniha ČMKU (p.Kracíková) požaduje doplnění  chovatelových dokumentů nutných k zápisu vrhu, je chovatel povinen je doplnit. Pokud to neudělá, poruší chovatelské předpisy , vrh nebude zapsán do plemenné knihy a štěňatům nebude vydán PP. Klub není v žádném ( tedy ani v tomto) případě oprávněn odebrat chovateli potvrzený originál krycího listu a už vůbec není oprávněn poskytnout originál krycího listu bez souhlasu chovatele komukoli jinému

Požadavek p. Kracíkové a následně výboru KPČR na doplnění majitele feny na krycím listu byl zcela jasně v rozporu s předpisy ČMKU a zcela jasně posloužil pouze jako záminka k dalšímu postupu klubu (A4)                                                                                                                                                                                                                                                          C3) Klub bezdůvodným zadržením dokumentů určených chovatelem jako součásti  jeho přihlášky k zápisu vrhu rozhodl o tom, že zápis vrhu na jeho CHS nebude proveden  a fakticky tím jeho provedení znemožnil.

C4) Chovatel žádá o vydání dokladů, zejm. originálu krycího listu, který je nenahraditelnou a nutnou  součástí přihlášky vrhu k zápisu do plemenné knihy, soudní cestou.                                                                                                             

DALŠÍ V PŘÍLOZE C)

 

D) Podklady k jednání výboru KPČR

D1) Majitel feny p. Černý zaslal členům výboru KPČR text odstoupení od smlouvy o postoupení práva chovu  a údajně i maily chovatele (soukromá korespondence). Text jeho odstoupení  pro porušení chovatelských předpisů majitelem CHS Jitřenka Moravia (strana č.3 zápisu ze schůze výboru KPČR 25.8.2019 https://www.klubpincu.cz/) i  vyjádření  chovatele k němu je v příloze. D.

D2) Ze strany CHS Jitřenka Moravia byly před jednáním výboru klubu zaslány přílohou mailu ze dne 24. 8.2019 dokumenty, ze kterých je zřejmé, že p. Černý  bez oznámení chovateli předával novým majitelům štěňata z  CHS Jitřenka Moravia,  přijímal kupní cenu a podepisoval kupní smlouvy jménem a v zastoupení chovatele aniž k tomu byl oprávněn (zmocněn) a aniž by ho o tom alespoň dodatečně informoval  - PREAMBULE,  odst.3, ZŘ ČMKU:  Štěňata i dospělí psi mohou být předáni novému nabyvateli pouze přímo od chovatele nebo předchozího majitele, nikoli prostřednictvím třetí osoby ...                                                                                                                             https://www.cmku.cz/cz/poradna - Prodej psa s pp (Autor: Lina / vloženo 1.8.2019)Dobrý den, zajímá mne zda může prodat štěně nebo chovného pejska někdo jiný např. z rodiny než sám chovatel? Děkuji
Dobrý den, z pohledu kynologického najdete odpověď v Zápisním řádu ČMKU, který říká že : "Štěňata i dospělí psi mohou být předáni novému nabyvateli pouze přímo od chovatele nebo předchozího majitele, nikoli prostřednictvím třetí osoby; výjimku tvoří smluvně zajištěný přepravce. Není povolen prodej v obchodech, na burzách, tržištích a prostřednictvím výkupu ". Výjimku by tvořily případy, kdy je majitelem chovného jedince nezletilá osoba, pak by psa prodával její zákonný zástupce. Vladimíra Tichá

Chovatel klubu zároveň doložil, že text neoprávněně podepsaných kupních smluv od  p. Černého získal  až následně, pod nátlakem a pohrůžkami. Z příjmu z prodeje štěňat podle textu smluv by chovatel  byl povinen odvést  daň z příjmu, neznal přitom skutečně přijatou  kupní cenu a nevěděl, k čemu dále ho podpisem smluv jeho jménem p.Černý zavázal.  Nemohl ani zjistit, komu byla štěňata z jeho CHS prodána (čl. VIII., odst.4, ZŘ ČMKU:Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice...)                                                                                                              D3) "Problém s chovem" jako důvod pro odstoupení p. Černý zjistil ve chvíli (18. 8. 2019), kdy štěňata měla bez 12 dní 3 měsíce, chov byl ukončen, smlouva o postoupení práva chovu by za 12 dní (31.8.2019) skončila. Kvalita štěňat a jejich potenciál zdravotní, výstavní i chovný,  byly deklarovány a garantovány pověstí a historií CHS Jitřenka Moravia a kvalitou a úspěšností jejích odchovů. Všechna štěňata byla inzerována (stránky CHS, inzertní servry) a zájemci  zamluvena pod CHS Jitřenka Moravia, na CHS byly složeny zálohy kupní ceny, štěňata  byla p. Černým  prodána a předána jako vrh C Jitřenka Moravia.                                                                                                                                                                                       D4) Ze zápisu  z jednání výboru dne 25.8.2019 vyplývá, že přes výše uvedené doklady, prokazující:                                  - předání štěňat neoprávněnou osobou bez vědomí chovatele,                                                                                              - - - neinformování chovatele o předání štěňat a o tom, kdo je nabyl,                                                                                    - - - --- neoprávněné podepisování kupních smluv v údajném zastoupení chovatele,                                                                           členky výboru KPČR viděly problémy v chovu jen na straně chovatele, majitele CHS.                                           MAIL  I DOKUMENTY V PŘÍLOZE D

 

E) O nás bez nás (...když chybí to základní)                                                             Sami nejlépe víme, cítíme, co bychom v žádném případě nechtěli prožít, co bychom si nepřáli, cítili jako křivdu. Podle toho bychom se měli chovat k druhým - to je základem veškeré lidské morálky. Každý jsme zřejmě zažili, jak nepříjemné je nespravedlivé obvinění. A jaké to je, když  vám není dána možnost se bránit a věc vysvětlit. Těžko by to kdokoli z nás chtěl zažít.                                                                                                                                                                                     E1) Majiteli CHS Jitřenka Moravia nikdo nesdělil, že o něm a jeho chovu bude výbor  KPČR jednat, nikdo mu nesdělil, že je na něj podána stížnost pro porušení ZŘ ČMKU, neměl možnost se k věci vyjádřit. Na mail jeho ženy, členky klubu,  poslaný  dne 24.8.2019, jí p. Hašková téhož dne  pouze odpověděla, že bude mít čas až ve středu 28. 8. - výbor jednal 25. 8. 2019                                                                                                                                                                                 E2) Podle ZŘ ČMKU chovatelský klub musí i nečlenovi umožnit chov, tj. poskytnout chovatelský servis, odmítnout chovatelský servis nečlenovi může jen v případě porušení předpisů chovatelem.  Pokud  smlouva mezi klubem a chovatelem byla uzavřena a na jejím základě bylo plněno (vydán KL, nakryta fena, vydán formulář k přidělení zápisových čísel ČMKU a přihlášky štěňat k zápisu...), lze od ní odstoupit  pouze z důvodů a  postupem podle občanského zákoníku.    E3) Klub s chovatelem ani po jednání výboru nekomunikoval, neoznámil  mu ukončení poskytování chov.servisu, nesdělil mu žádné důvody svého postupu. Pouze mu na vědomí zaslal dopis ze dne 26.8.2019, adresovaný plemenné knize ČMKU,  kde je uvedeno, že klub jednal na základě informací a korespondence, poskytnutých p. Černým :  "Klub pinčů České republiky, z. s. byl dne 19.8.2019 e-mailem a následně i písemně informován panem Ing. Miroslavem Černým o problémech s odchovem, zápisem štěňat a zejména o Odstoupení od smlouvy ze dne 18.8.2019 uzavřené s panem PhDr. Halačkou za chovatelskou stanici Jitřenka Moravia. Součástí informace je také korespondence dokladující problémy s chovem ze strany pana PhDr. Halačky."                                                                                                                                   O informacích a korespondenci ze strany CHS Jitřenka Moravia, dokladující problémy  a porušení ZŘ ČMKU jednáním p. Černého  - bod D2) - není zmínka.                                                                                                               E4) Přestože majitel CHS Jitřenka Moravia o to členky výboru několikrát maily i písemně žádal, nikdo z KPČR mu dodnes nesdělil, čím a jak chovatelské předpisy porušil a jaké problémy v chovu z jeho strany členky výboru  shledaly.